Otomatik Panjur

Panjur Sistemleri, konutlar�n�z� g�ne� ���nlar� ,ya�mur kar gibi iklim �artlar�ndan koruyarak , �mr�n� uzat�rken, i�indeki do�a dostu poli�retan k�p�k sayesinde, �nemli �l��de �s� ve ses yal�t�m� sa�lar.
Panjur Sistemlerinin kapal�yken sa�lam�� oldu�u g�venlik ve cayd�r�c�l�k, ev sahipleri i�in vazge�ilmez �zellikleri ba��nda gelir. Al�minyum Poli�retanl� Panjur Profilleri, de�i�ik tiplerdeki �e�itli RENK ALTERNAT�F� ile her t�rl� mimari yap�ya uyum sa�lar ve modern cephelere estetik bir g�r�n�m kazand�r�r. Al�minyum Panjur Sistemleri, klasik tarzda makaral� veya manuel �evirme kollu uyguland��� gibi, ve kontrol �niteleri kullan�larak motorlu panjur uygulamalar� da yap�lmaktad�r.B�ylece teknolojik a��dan ya�anan mekanlar�n konforu en �st d�zeye ula�maktad�r.

MOTORLU PANJUR

G�ne� ���nlar�ndan,de�i�kend�� �s� ko�ullar�ndan,f�rt�nalardan, h�rs�zlardan,k�t� niyetli insanlar�n att�klar� cisimler ve f�rt�na �eklinde esen r�zgarlar�n u�urdu�u maddelerden korumak �zere,�zel olarak tasarlan�p imal edilmi�tir.Pancurlar�m�z kapal�
durumda mutlak bir mahremiyet sa�lar.Yar� kapal� durumda ise d��ardaki g�lgeleri ve hareketi aksettirir. Al�minyum profillerimiz boyal� bantlar kullan�lmak suretiyle "roll forming" prosesiyle imal edilmi�tir.Profillerimiz dayan�kl�l��� "roll forming" prosesi s�ras�nda i�lerinde poli�retan k�p�k enjekte etmek suretiyle artt�rl�m��t�r

     
     
 
2013 � Ayd�n Al�minyum Do�rama Gebze / Kocaeli |   Al�minyum Cephe Kaplama