Al�minyum Giydirme Cephe

Ayd�n Al�minyum Do�rama, siz de�erli m��terilerine al�minyum do�rama ve al�minyum �r�nlerin imalat�, montaj� konular�nda destek vermektedir.

  • Silikonlu Cephe Uygulamalar�
  • Standart Giydirme Cepheler
  • �ki D�rt Kenar Silikonlu Giydirme Cepheler
  • Elektrostatik Boyal� Levha Kaplamalar�
  • Cam Kaplamalar
  • Al�minyum Cephe Kaplama Elemanlar�

 

     
     
     
     

 

Silikonlu Giydirme Cephe

Silikonlu giydirme cephelerde ta��y�c� sistem al�minyum profillerden olu�maktad�r. Silikonlu cam cephe sistemlerinde kullan�lacak camlar gerekli testlere tabi tutulduktan sonra fabrika ortam�nda al�minyum kasetlere monte edilir ve bu kasetler, binaya sabitlenen giydirme cephe ta��y�c� sistemine monte edilir.

Str�kt�rel silikonlu giydirme cephe olarakta adland�r�lan bu sistemlerde camlar�n d��a bakan y�zlerinde ince fuga bo�luklar� bulunur ve d��ar�dan al�minyum g�r�lmez; ancak derz yerlerinin simetrik olmas� ve ufak �izgiler gibi g�r�nmesi yap�ya estetik ve ��k bir g�r�n�m kazand�r�r. Silikonlu giydirme cam cephe sistemlerinde al�minyum profiller aras�nda s�zd�rmazl��� sa�lamak i�in EPDM fitiller kullan�l�r.

Transparan Cephe

Ta��y�c� sistem olarak genellikle paslanmaz �elik veya boyal� �elik konstr�ksiyonun tercih edildi�i plan�r cephe sistemi piyasada transparan cephe sistemi veya vantuzlu cephe olarak da isimlendirilmektedir.

�nceden olu�turulmu� �elik konstr�ksiyona paslanmaz spider cam tutucular� vas�tas�yla iste�e g�re tek cam veya �s�cam panellerin monte edilmesiyle olu�turulan cephe sistemleridir. M��teri iste�ine ba�l� olmakla birlikte genellikle b�y�k ebatlarda �effaf camlar ile geni� a��kl�klar ge�ilerek i� mek�n-d�� mek�n b�t�nle�mesi sa�lanmaktad�r.

Kapakl� Cephe

Kapakl� giydirme cephe sistemlerini olu�turan par�alar� 3 k�sma ay�rabiliriz: Sistemi ta��yacak al�minyum ta��y�c� profiller, kaplama i�in kullan�lacak camlar ve camlar�n birle�me noktalar�na yerle�tirilecek al�minyum kapaklar.

Burada ta��y�c� al�minyum profillerimiz, yatay ve d��ey elemanlardan olu�maktad�r. Bina d��emesine �elik ankrajlarla sabitlenen bu profillerin �zerlerine cam levhalar d��enir ve bu camlar�n birle�im noktalar� da kapak tabir edilen 50 mm eninde al�minyum profiller ile kapat�l�r. Alt kapak ve �st kapak denen ve iki farkl� al�minyum profilden olu�an kapaklardan �st kapak d��ar�dan g�r�lebilir ve istenirse d�� kapaklar farkl� kesitlerde de tasarlanabilir.

Kapakl� giydirme cephelerde alt kapak ve �st kapak profillerinin sadece d��eyde veya sadece yatayda kullan�lmas�yla�yar� kapakl� giydirme cepheler�elde edilebilir. Ancak bu t�r giydirme cephelerde, kapak bulunmayan cam derzlerinin, ultraviyoleye dayan�kl� silikonlar kullan�larak s�zd�rmazl�klar�n�n sa�lanmas� gerekmektedir

 

 

 
2013 � Ayd�n Al�minyum Do�rama Gebze / Kocaeli |   Al�minyum Cephe Kaplama